Αρχή Εύρεση τηλεφώνου

Απενεργοποίηση Κλεμμένων Συσκευών Κινητών Τηλεφώνων μέσω ΙΜΕΙ

18-03-2015

Ο συνδρομητής μπορεί να αναζητήσει τον κωδικό ΙΜΕΙ της συσκευής του με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Στη συσκευασία της συσκευής.
  • Σε εφαρμογή του λογισμικού της συσκευής.
  • Πατώντας τα πλήκτρα *#06# στη συσκευή του.

Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας είναι υποχρεωμένοι να τηρούν λίστες με τους κωδικούς IMEI των κλεμμένων συσκευών που δηλώνονται από τους συνδρομητές. Κάθε πάροχος απαγορεύει τη λήψη ή/και παροχή οποιασδήποτε ενός κινητού στη λίστα των κλεμμένων συσκευών πραγματοποιείται μετά από την αποδοχή της αίτησης του συνδρομητή. Η αίτηση γίνεται αποδεκτή εκτός και εάν συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Ο δηλούμενος από τον συνδρομητή κωδικός ΙΜΕΙ δεν είναι έγκυρος σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς προδιαγραφές του GSM Association. Ο δηλούμενος κωδικός ΙΜΕΙ θεωρείται έγκυρος μόνον εφόσον δώσουν έγκυρο αποτέλεσμα όλοι οι επιμέρους έλεγχοι των πεδίων του. Εάν ο δηλούμενος κωδικός ΙΜΕΙ δεν είναι έγκυρος, δεν εισάγεται στην τηρούμενη λίστα των κλεμμένων συσκευών και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών συνδρομητής για το λόγο μη υλοποίησης του αιτήματός του.
  2. Ο κωδικός ΙΜΕΙ δεν έχει αποδοθεί από τον κατασκευαστή στη συσκευή ώστε να την προσδιορίζει κατά μοναδικό τρόπο. Αυτό θεωρείται ότι συμβαίνει όταν ο δηλούμενος κωδικός ΙΜΕΙ συνδέεται με περισσότερους από 4 τηλεφωνικούς αριθμούς τουλάχιστον σε ένα από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Στην περίπτωση αυτή, ο κωδικός ΙΜΕΙ δεν εισάγεται στις λίστες με τις κλεμμένες συσκευές που τηρούν οι πάροχοι και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών συνδρομητής για το λόγο μη υλοποίησης του αιτήματός του.

Κάθε εταιρία που μπλοκάρει τον κωδικό ΙΜΕΙ μιας κλεμμένης συσκευής συνδρομητή της στο δίκτυό της ενημερώνει άμεσα και όλες τις υπόλοιπες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες οφείλουν με τη σειρά τους να προχωρήσουν άμεσα και αυτές στην απενεργοποίησή της στα δίκτυά τους.

Η εγγραφή του IMEI ενός κινητού στις λίστες με τους κωδικούς ΙΜΕΙ κλεμμένων συσκευών των συνδρομητών μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί και μετά από σχετικό αίτημα της ελληνικής αστυνομίας ή άλλης διωκτικής αρχής. Επίσης, κάθε πάροχος κινητής τηλεφωυπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών από συσκευή με IMEI που ανήκει στη λίστα με τους κωδικούς ΙΜΕΙ κλεμμένων συσκευών την οποία τηρεί. Απενεργοποίηση κλεμμένης συσκευής Οι συνδρομητές για την απενεργοποίηση της κλεμμένης συσκευής τους πρέπει αρχικά να δηλώνουν την κλοπή στην αστυνομία και στη συνέχεια, αφού λάβουν σχετικό αποδεικτικό της δήλωσης κλοπής, να υποβάλουν στην εταιρία τους γραπτό αίτημα απενεργοποίησης της συσκευής, επισυνάπτοντας το αποδεικτικό αυτό. Η εγγραφή του IMEI  έχει το δικαίωμα να εισάγει στη λίστα με τους κωδικούς ΙΜΕΙ κλεμμένων συσκευών που τηρεί και ΙΜΕΙ συσκευών που έχουν δηλωθεί ως κλεμμένες σε άλλες χώρες. Εάν ο κωδικός ΙΜΕΙ της συσκευής ενός τρίτου συνδρομητή δεν έχει αποδοθεί από τον κατασκευαστή της ώστε να την προσδιορίζει κατά μοναδικό τρόπο και η συσκευή μπλοκαριστεί με βάση την ανωτέρω διαδικασία, αλλά ο συνδρομητής την έχει αποκτήσει νόμιμα, τότε έχει το δικαίωμα να αιτηθεί από τον πάροχό του την άρση του μπλοκαρίσματος, προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία για το ΙΜΕΙ της συσκευής του και τον νόμιμο τρόπο απόκτησής της. Σε κάθε περίπτωση, η απόκτηση της συσκευής πρέπει να έχει λάβει χώρα πριν την ημερομηνία δήλωσης της κλοπής ή απώλειας.

Ο πάροχος εξετάζει το αίτημα και κρίνει κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που αποφασίσει την άρση του μπλοκαρίσματος, οφείλει να ενημερώσει σχετικά τον συνδρομητή που είχε υποβάλει την αίτηση για το μπλοκάρισμα, καθώς και τους υπόλοιπους παρόχους για να αφαιρέσουν τον εν λόγω κωδικό ΙΜΕΙ από τη λίστα που τηρούν. Οι συνδρομητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελίες με αντικείμενο τη μη συμμόρφωση των παρόχων κινητής τηλεφωνίας προς τις υποχρεώσεις μπλοκαρίσματος του ΙΜΕΙ κλεμμένων συσκευών στην ΕΕΤΤ.

Η Αρχή εξετάζει τις καταγγελίες αυτές και έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκδίδοντας ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση του/των καταγγελλόμενου/ων παρόχου/ων. Η ΕΕΤΤ, με την εφαρμογή της ανωτέρω υποχρέωσης που επέβαλε στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών έναντι του φαινομένου της κλοπής συσκευών κινητής τηλεφωνίας.

του Δρ. Δ. Λιναρδάτου, Ειδικού Επιστήμονα της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, ΕΕΤΤ

επιστροφή

whocallsme.gr

info

About / Copyright