Αρχή Εύρεση τηλεφώνου

Νέες Ρυθμίσεις της ΕΕΤΤ για τη Φορητότητα Αριθμών: Πιο Γρήγορες και πιο Διαφανείς Διαδικασίες για τους Συνδρομητές

18-03-2015

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις της ΕΕΤΤ, που τέθηκαν σε εφαρμογή, τον Νοέμβριο του 2014:

 • Επιταχύνεται ο χρόνος εξέτασης και υλοποίησης του αιτήματος της φορητότητας.
 • Περιορίζονται οι λόγοι απόρριψης της αίτησης.
 • Καθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες κατά την ακύρωση της αίτησης.
 • Επιβεβαιώνεται από τον πάροχο η υποβολή όλων των αιτήσεων φορητότητας και των αιτήσεων ακύρωσης του συνδρομητή.
 • Καθορίζεται διαδικασία αποζημίωσης για καθυστέρηση μεταφοράς και καταχρηστική μεταφορά αριθμών.

Ειδικότερα, με τις νέες διαδικασίες για τη φορητότητα επιτυγχάνονται τα εξής:

 1. Επιταχύνεται η εξέταση της αίτησης Η προθεσμία εξέτασης των αιτήσεων φορητότητας από τον υφιστάμενο πάροχο μειώνεται από 1 εργάσιμη ημέρα σε 6 εργάσιμες ώρες από τη στιγμή της υποβολής της από τον νέο πάροχο.
 2. Μειώνεται ο χρόνος υλοποίησης της φορητότητας Η μείωση αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή στη φορητότητα αριθμών κινητής τηλεφωνίας καθώς, αν δεν καθυστερήσει η παράδοση της νέας κάρτας SIM, είναι πλέον εφικτή η υλοποίηση της φορητότητας αριθμού κινητής ακόμη και αυθημερόν. Για παράδειγμα, εάν ένας συνδρομητής υποβάλει το πρωί την αίτηση της φορητότητας του αριθμού του κινητού του στο κατάστημα που τον εξυπηρετεί και η αίτησή του προωθηθεί άμεσα στον υφιστάμενο πάροχο και γίνει αποδεκτή, μπορεί να προσέλθει το απόγευμα στο κατάστημα για να παραλάβει τη νέα κάρτα SIM και να ενεργοποιήσει τη σύνδεση στον νέο πάροχο.
 3. Περιορίζονται οι λόγοι απόρριψης της αίτησης • Μειώνονται οι λόγοι απόρριψης με βάση τους οποίους μπορεί ο υφιστάμενος πάροχος να απορρίψει ένα αίτημα φορητότητας για ανακριβή στοιχεία στα απολύτως αναγκαία στοιχεία για την ταυτοποίηση του συνδρομητή (ΑΦΜ ή αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ). • Σε κάθε περίπτωση απόρριψης, καθιερώνεται προθεσμία μίας εργάσιμης ημέρας, εντός της οποίας ο νέος πάροχος οφείλει να ενημερώσει τον συνδρομητή για τον ακριβή λόγο απόρριψης της αίτησής του και να τον πληροφορήσει για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί για την επιτυχή διεκπεραίωση της αίτησής του.
 4. Καθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την υποβολή ακύρωσης της αίτησης φορητότητας Οι προθεσμίες αυτές έχουν κατά περίπτωση ως εξής: • Στην κινητή τηλεφωνία, ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αίτηση φορητότητας μέχρι να παραλάβει τη νέα κάρτα SIM από τον νέο πάροχο. Η κάρτα χορηγείται πλέον υποχρεωτικά μετά την αποδοχή της αίτησης φορητότητας. • Στη σταθερή τηλεφωνία, στις περιπτώσεις που η φορητότητα συνοδεύεται από σύνδεση και του τοπικού βρόχου στον νέο πάροχο, ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αίτηση φορητότητας μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία υλοποίησης του τοπικού βρόχου. Αίτηση ακύρωσης που υποβάλλεται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες ημέρες απορρίπτεται. Ο συνδρομητής μπορεί να πληροφορηθεί την προγραμματισμένη ημερομηνία υλοποίησης του τοπικού βρόχου από τον νέο πάροχο. • Για τις λοιπές περιπτώσεις αριθμών σταθερής τηλεφωνίας, ο συνδρομητής πρέπει να ενημερωθεί με πρωτοβουλία του νέου παρόχου για την αποδοχή της αίτησης φορητότητας και έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αίτηση εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα της ειδοποίησης. • Σε όλες τις περιπτώσεις, η ακύρωση των αιτήσεων φορητότητας υποβάλλεται από τον συνδρομητή στον νέο πάροχο.
 5. Επιβεβαιώνεται η υποβολή όλων των αιτήσεων φορητότητας και των αιτήσεων ακύρωσης • Στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις υποβάλλονται έντυπα ή ηλεκτρονικά ο συνδρομητής λαμβάνει έντυπο ή ηλετου Δρ. Δ. Λιναρδάτου, Ειδικού Επιστήμονα της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών,   ΗλεκτρονικΕς επικοινωνΙες κτρονικό, αντίστοιχα, αντίγραφο της αίτησής του, που φέρει ημερομηνία υποβολής και μοναδικό αριθμό αναφοράς (πρωτόκολλο). Στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω fax ή τηλεφώνου, ο συνδρομητής λαμβάνει SMS στο κινητό του (στον αριθμό που δηλώνει μαζί με την αίτηση) με επιβεβαίωση της υποβολής της αίτησης. Το μήνυμα αυτό αναφέρει τον μοναδικό αριθμό αναφοράς της αίτησης και την ημερομηνία υποβολής της. Ο αριθμός αναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληροφόρηση σχετικά με την πορεία, καθώς και για τυχόν ακύρωση της αίτησης. • Η αίτηση ακύρωσης δύναται να υποβληθεί σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης του παρόχου, ανεξαρτήτως του τρόπου που ο συνδρομητής είχε υποβάλει την αρχική αίτηση φορητότητας. Σε κάθε περίπτωση, οι δυνατοί τρόποι ακύρωσης μιας αίτησης φορητότητας πρέπει να παρουσιάζονται σε εμφανές σημείο στο website κάθε παρόχου.
 6. Καθορίζεται διαδικασία αποζημίωσης για καθυστέρηση μεταφοράς και καταχρηστική μεταφορά αριθμών Οι συνδρομητές αποκτούν δικαίωμα αποζημίωσης σε περιπτώσεις που: • Η καθυστέρηση υλοποίησης της φορητότητας, με ευθύνη του παρόχου, υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες σε σχέση με τις κανονιστικά προβλεπόμενες προθεσμίες. • Η φορητότητα αριθμού πραγματοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή τους ή παρά την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ακύρωσης. • Σημειώνεται απώλεια υπηρεσίας/διακοπή της σύνδεσης, κατά τη μεταφορά, για διάστημα άνω της μίας ημερολογιακής ημέρας. Ο δικαιούχος αποζημίωσης συνδρομητής απευθύνεται πρώτα στον νέο πάροχο για να πληροφορηθεί τους λόγους καθυστέρησης ή καταχρηστικής μεταφοράς του αριθμού του. Εντός δύο μηνών από την καθυστερημένη ή καταχρηστική μεταφορά, έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στον πάροχο που θεωρεί υπεύθυνο, αιτούμενος την καταβολή αποζημίωσης. Εάν ο πάροχος απορρίψει το αίτημα για αποζημίωση, ο συνδρομητής έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ΕΕΤΤ για την εξέταση του αιτήματος αποζημίωσης. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται ανά περίπτωση από τον Kανονισμό της ΕΕΤΤ για τη φορητότητα αριθμών (Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ.696/115/2013, ΦΕΚ 1873/Β/2013). Για παράδειγμα, η αποζημίωση για την περίπτωση καταχρηστικής μεταφοράς ανέρχεται στο ύψος του μηνιαίου παγίου του τελευταίου λογαριασμού του συνδρομητή για το σύνολο των υπηρεσιών του συν τα τυχόν έξοδα επανασύνδεσης στον προηγούμενο πάροχο. Το ύψος της αποζημίωσης είναι διπλάσιο εάν το αίτημα αποζημίωσης απορριφθεί από τον πάροχο και στη συνέχεια γίνει αποδεκτό από την ΕΕΤΤ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φορητότητα αριθμών είναι διαθέσιμες στο website της ΕΕΤΤ http://www.eett.gr ή στα ειδικά websites www.foritotita.gr ή www.numberportability.gr. Επίσης, με τη νέα εφαρμογή της ΕΕΤΤ «Βρείτε τον πάροχο ενός αριθμού», οι συνδρομητές μπορούν να ενημερωθούν εάν η κλήση που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν είναι εντός ή εκτός του δικτύου της εταιρίας τους και κατά συνέπεια να εκτιμήσουν τη σχετική χρέωση, ανάλογα με το οικονομικό πρόγραμμα που διαθέτουν.

 

επιστροφή

whocallsme.gr

info

About / Copyright