Αρχή Εύρεση τηλεφώνου

Τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση

11-01-2013

Για τις τηλεφωνικές διαφημιστικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση στο άρθρο 11 του ν. 3471/2006, όπου ορίζονται τα σχετικά με τις μη ζητηθείσες επικοινωνίες, είχε αρχικά επιλεγεί ο κανόνας της προηγούμενης συγκατάθεσης. Ωστόσο, με τον ν. 3917/2011 ο κανόνας αυτός τροποποιήθηκε και πλέον οι τηλεφωνικές αυτές κλήσεις επιτρέπονται εκτός και αν ο καλούμενος έχει δηλώσει ότι δεν τις επιθυμεί (σύστημα «opt-out»). Το τελευταίο ισχύει τόσο για πελάτες του διαφημιζόμενου όσο και για κάθε πρόσωπο, του οποίου τα στοιχεία αντλούνται από το δημόσιο κατάλογο συνδρομητών

Το «opt-out» σημαίνει ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να απευθύνουν τις αντιρρήσεις τους, όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους, απευθείας στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Επιπρόσθετα, ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία μητρώων «opt-out». Ο συνδρομητής μπορεί να δηλώσει ατελώς στον δικό του πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τηλεφωνήματα για απευθείας εμπορική προώθηση.

Ο πάροχος υποχρεούται να τηρεί μητρώο με αυτές τις δηλώσεις, στο οποίο έχει πρόσβαση όποιος ενδιαφέρεται να το χρησιμοποιήσει για απευθείας εμπορική προώθηση. Δυστυχώς, η διάταξη δεν προβλέπει την τήρηση ενός ενιαίου μητρώου από τους παρόχους ή άλλους φορείς, κι έτσι κάθε πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μπορεί να τηρεί το δικό του μητρώο «opt-out», με συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι για την απευθείας εμπορική προώθηση να πρέπει να συμβουλεύονται όλα τα υπάρχοντα μητρώα. Περισσότερες πληροφορίες για τα εν λόγω μητρώα θα είναι διαθέσιμες όταν οι πάροχοι τηλεφωνικών υπηρεσιών εφαρμόσουν πλήρως τη νέα διάταξη.

επιστροφή

whocallsme.gr

info

About / Copyright