Αρχή Εύρεση τηλεφώνου

Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών (εισπρακτικές εταιρίες)

19-09-2012

efpolis

Με τον ν. 3758/2009 καθορίστηκε για πρώτη φορά το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις («εισπρακτικές εταιρίες»). 
Το πλαίσιο αυτό βελτιώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2.2012) με το οποίο θεσπίζονται περιορισμοί και μηχανισμοί ελέγχου για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας και της προσωπικότητας των πολιτών από αθέμιτες εισπρακτικές μεθοδεύσεις.

Διαβάστε το σχετικό Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

Το Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, που είναι αρμόδιο για την τήρηση και λειτουργία τουΜητρώου Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις σύμφωνα με το νόμο 3758/2009, επεξεργάζεται τις αιτήσεις που του υποβάλλονται, και προβαίνει στην εγγραφή στο Μητρώο, που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στη ΓΓΚ, των εταιρειών, που πληρούν τις προβλεπόμενες εκ του ως άνω νόμου και της με 1/2009 Απόφασης Υπουργού, προϋποθέσεις.
Οι Εταιρείες που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών, σύμφωνα με το ν. 3758/2009, είναι οι παρακάτω:

Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών

Πηγή: Efpolis.gr

επιστροφή

whocallsme.gr

info

About / Copyright